GeMarK 发表于 2008-9-7 12:39:15

TS 语音系统详细使用教程

TS软件下载:
http://bbs.playclan.cn/viewthread.php?tid=72

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1703230q15b31&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1e0452dq6e53.jpg&rurl_w=291&rurl_h=243

点击链接

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1402613q163a0&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1301b12qd277.jpg&rurl_w=634&rurl_h=762

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1904561q165b3&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1901647qd354.jpg&rurl_w=642&rurl_h=765

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1004f31q163fb&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1703c1q717d.jpg&rurl_w=336&rurl_h=346

进行TS的设置:

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1302a29q16494&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1a0321dq7253.jpg&rurl_w=258&rurl_h=113

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1a04e51q1641f&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1c03a15q717f.jpg&rurl_w=280&rurl_h=385

选用按键说话,语音自动激活适合Mic很好的用户,如果你的Mic不行的话,请不要使用,因为那样会很大的噪音的!

TS的快捷按键设置:

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1d04c5dq16333&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1402227qfb48.jpg&rurl_w=521&rurl_h=549

TS的音频设置:(就不多讲了,自己摸索吧~)

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/100213aq1654f&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1b03c20q7211.jpg&rurl_w=322&rurl_h=338

平时必用的功能:

sid=255421&surl=http://bbs.playclan.cn/&url=http://p.qihoo.com/pic/1201059q57e2e&rurl=http://yp.qihoo.com/pic/1303345q71d8.jpg&rurl_w=199&rurl_h=180

阿锋 发表于 2008-9-8 07:53:01

沙发~辛苦LZ

=[P.C]=YeLang.X 发表于 2008-9-9 14:16:57

给你擦汗    你费心了   谢谢!
页: [1]
查看完整版本: TS 语音系统详细使用教程